El municipi

Municipi: LLANERA DE RANES
Comarca: La Costera.
Habitants: 1.100
Superfície del terme: 922 Has.
Altitud sobre el nivell del mar: 150 m.
Distància a València: 58 Km.
Distància a l'estació de ferrocarril més pròxima: 7 km. (Xátiva).
 
Aprofitaments susceptibles.
• Agrícola.
• Hidrogeológic.
• Miner.
• Forestal.
• Cinegètic.
 

Usos presents en el sòl, edificacions i infraestructures existents.

USOS del SÒL.

Esta superfície està ocupada en un percentatge del 87,8% per cultius de regadiu, predominant els cítrics i els arbres fruiters, sent el 12,2% restant, terrenys improductius.

El règim de propietat existent és de minifundi, atés que de les propietats empadronades, 76 no arriben a una extensió de 2 Hi ha.

Per a l'abastiment d'aigua potable, s'han agrupat diversos pobles en Mancomunitat, estant ubicats els depòsits en les poblacions de Llanera de Ranes i Torrella (Situats a uns 2 Km). Es disposa d'una dotació de 180 litres per habitant i dia.

El clima és mediterrani, amb pluges a la tardor i primavera.

 

• ESTRUCTURA URBANÍSTICA

El nucli urbà de Llanera de Ranes té una estructura longitudinal, recolzada en el carrer principal que el travessa, la Carretera de Madrid.

La quasi totalitat de les vivendes consten de dos plantes, i algunes disposen de cambra.

Solen ser vivendes de tipus rural amb quatre habitants per vivenda.

La pròpia configuració del casc condiciona l'aprofitament de les parcel·les, resultant vivendes de poca amplària.

En general el poble es troba molt conservat excepte algunes vivendes deshabitades i oferix una imatge no deteriorada, encara que sense interés al no existir edificis amb fatxades d'especial rellevància.   

 

• XÀRCIA de COMUNICACIONS.

El municipi de Llanera de Ranes, igual que la resta de la comarca de la Costera, està situat en la zona interior de la província, no comptant amb comunicacions marítimes ni aèries. Tampoc compta amb comunicació ferroviària directa, havent de desplaçar-se a l'estació més pròxima situada en Xátiva, que a través de la línia València-Alacant i la connexió Amb Alcoi, establix una bona comunicació amb València i Alcoi.

El principal element de comunicació de Llanera de Ranes està constituït per l'antiga carretera nacional N-430, que travessa longitudinalment tot el casc urbà i el seu terme, establint una molt bona comunicació amb l'autovia València-Albacete, a través de les poblacions de Roglà-Corbera (extrem Nord), o Cerdá (extrem Sud), a més d'una sèrie de camins rurals que comuniquen amb les poblacions veïnes.

Valors protegibles.

No destaca cap zona del terme quant al seu interés agrícola.

Quant al seu nucli urbà destaquen les edificacions tradicionals, amb la tipologia estructural basada en murs de càrrega, forjats a base de bigam de fusta i revoltones, la coberta inclinada a dos aigües, amb teula àrab, la composició de fatxada amb predomini de buits verticals, la fusteria de fusta i les reixes de ferro, i el traçat de la seua trama urbana.