CONTRACTACIÓ

El 'Perfil de Contractant' és un servei creat per la Llei de Contractes del Sector Público (hui art. 53 del text refós de la citada Llei, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació de l'activitat contractual.

En la plataforma de contractes del Sector públic  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, es publicaran els anuncis de les licitacions convocades per l'Ajuntament de Llanera de Ranes així com l'adjudicació i la formalització dels contractes, complementant-se gradualment la informació disponible en el perfil, fent-la extensiva a nous documents, dades i actes administratius relacionats amb la contractació municipal.